Pengurusan Sisa Pepejal

Pelaksanaan pengurusan sisa pepejal adalah lebih kepada pengasingan sisa melalui konsep 3R. Pelaksanaan pengurusan sisa pepejal bagi garis panduan ini terbahagi kepada TIGA (3) jenis iaitu:
1) Pusat Kitar Semula (Free Standing Building)
2) Pusat Kitar Semula (Sharing Building / Use)
3) Rumah Sampah 3R

 • Perlu disediakan tapak pusat kitar semula bagi pembangunan berskala (keluasan lebih 247 ekar)
 • Lokasi tapak perlu berhampiran dengan pusat tumpuan orang ramai.

 • Menyediakan kemudahan Pusat Kitar Semula (3R) secara guna bersama dengan bangunan komuniti seperti:
  1) Dewan Komuniti
  2) Rumah Kelab
  3) Pusat Komuniti
 • Berhampiran dengan kawasan perumahan terutama perumahan berdensiti tinggi.

 • Rumah sampah 3R perlu disediakan bagi setiap skim perumahan strata.
 • Rumah sampah 3R perlu direka dengan ruang pengasingan antara sampah kitar semula dan ruang sampah domestik.
 • Dibawah merupakan contoh susunatur Rumah Sampah 3R: